+993 132 4-09-01
gokdepeyupluk@sanly.tm

Biziň salgymyz

Gökdepe etr, Aşgabat-Bäherden M-37 gara ýoly 47 km-i

Elektron poçta

gokdepeyupluk@sanly.tm

24/7 ulgamda

+993 132 4-09-01

TÄZELIKLER

Ýurdumyzyň dokma senagat önümçiligi ösdürmek

Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan öňde goýulan wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen p ...

23.05.2023 ý. Doly oka

500

gowrak iş ýeri

9450

ýüplük önüminiň ortaça ýyllyk taslama kuwwatlylygy (tonna)

BIZ BARADA

Türkmenistanyň Dokma senagat Ministrliginiň garamagyndaky

Gökdepe pagta egriji fabrigi

Ýüplük üçin esasy çig mal öz ýurdumyzda öndürilýän gowaçadyr. Gowaçadan edilýän ýüplük eksport edilip, ýurdumyzyň senagatyna uly girdeýji getirýär. Fabrigiň esasy önümi Nm 30/1 (Ne 18/1) görnüşli ýüplük bolup durýar. Şeýle-de satyn alyjylaryň islegine görä Nm 27/1 (Ne 16/1) , Nm 34/1 (Ne 20/1) ýüplükleri hem öndürilýär. Fabrikde ýüplük önüminiň ortaça ýyllyk taslama kuwwatlylygy 9450,00 tonna barabar bolup, öndürilýän ýüplük daşky we içki geýimler üçin matalaryň öndürilmeginde peýdalanylýar. Mundan başga-da fabrikde N ...

Doly oka

Biziň bilen habarlaşmak!