+993 132 4-09-01
gokdepeyupluk@sanly.tm
image

Ýurdumyzyň dokma senagat önümçiligi ösdürmek

23.05.2023 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan öňde goýulan wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen pudagyň kärhanalarynda önümçilik tehniki binýady täzelemek we içerki tebigy çeşmeleriň esasynda innowasion önümçilikler döretmek boýunça toplumlaýyn maksatnama işlenip taýýarlanylýar .Bu maksatdan ýokary hili içerki önümleriň köpsanly görnüşleriniň öndürülmeginiňm  hasabyna  daşary ýurtdan getirilýän harytlaryň azalmagyna mümkinçilik berer.

Täze tehnologiýalaryň  ornaşdyrylmagy bilen bir hatarda öndürilýän önümleriň hilini ýokarlandyrmak we olary ekologiki howpsuzluk talaplaryna gabat getirmek meselelerine hem aýratyn üns berýär.

Ýurdumyzyň dokma senagat önümçiliginde tebigy materiallaryň ulanylmagy dünýäniň dürli kärhanalaryna sargyt edýän halkara brendleri özüne çekýär.